Sponsors
Certicate of Origin (CO)

1. Preferences

2. Non-Reciprocal Preferences

3. FTAs

4. Forms for CO

Upcoming Events
Member List
Membership Form
Job Announcement
Download Form
Visitor Statistics
» 1 Online
» 3 Today
» 16 Yesterday
» 57 Week
» 255 Month
» 1814 Year
» 73902 Total
Date: 22.04.2018
List Notifications
ແຈ້ງການ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈຳໜ່າຍຢາສູບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ແຈ້ງການ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈຳໜ່າຍຢາສູບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ

Read more...

ແຈ້ງການ ການສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ອອກຕ່າງປະເທດ ບາງລາຍການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ 1833/ອຄ
ແຈ້ງການ ການສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ອອກຕ່າງປະເທດ ບາງລາຍການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ 1833/ອຄ

Read more...

ແຈ້ງການ ຢືນແຈ້ງບົດສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານການເງິນ ແລະ ການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈຳປີ 2016
ແຈ້ງການ ຢືນແຈ້ງບົດສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານການເງິນ ແລະ ການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈຳປີ 2016

Read more...

ແຈ້ງການ ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງພາຫະນະນຳເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ເລື່ອງ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງພາຫະນະນຳເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ມາແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຕາມລະ-ຍບກົດໝາຍ

Read more...

ການປີດຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸມັດໂກຕ້າ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາສົກປີ 2015-2016

Read more...

ແຈ້ງການຂອງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Read more...

© 2016,Savanakhet Chamber of Commerce and Industry(SCCI),Lao PDR

Designed and Developed by Cyberia, Vientiane, Laos